Logman a.s.


Publikácie 2009

Publikácia

A. Pallaiová, J. Makohus, Ľ. Rohoň, B. Bančej, J. Jasovský, Akútne zlyhanie obličiek v gravidite a hemodialýza, Interná medicína 7-8 (2009). Abstrakt. (časopis)

A. Ondová, S. Pástorová, A. Antoníková, Neuspokojuje sestru, ani pacienta, Sestra a lekár v praxi 5-6 (2009), str. 10. (časopis)

R. Cárová, Všade je tma, ale ty si tu, Majáčik 4 (2009), str. 13. (SDaT)

R. Cárová, Starostlivosť o rómsku etnickú skupinu, Majáčik 2-3 (2009), str. 19. (SDaT)

S. Pástorová, D. Mesárošová, Agresívny pacient na dialýze, Sestra a lekár v praxi 1-2 (2009), str. 24. (časopis)

R. Cárová, Keď je všade ticho a ty si tam, Majáčik 1 (2009), str. 12. (SDaT)

 
Prednáška

J. Cáp, Ultrazvuk v diagnostike nefropatií, Odborný nefrologický seminár "Stratégia starostlivosti o pacienta s nefropatiami", 24. septembra 2009, Košice. Prednáška.

M. Toperczerová, Diabetická nefropatia – problém súčasnosti, Odborný nefrologický seminár "Stratégia starostlivosti o pacienta s nefropatiami", 24. septembra 2009, Košice. Prednáška.

E. Kohútová, R. Rovenská, Liečebné využitie plazmaferézy z pohľadu sestry, XVIII. Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 23. – 25. septembra 2009, Patince. Prednáška.

A. Antoníková, A. Ondová, S. Pástorová, J. Korček, Bolesť u dialyzovaného pacienta, XVIII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 23. – 25. septembra 2009, Patince.

S. Pástorová, A. Ondová, A. Antoníková, Pacient s umelou pľúcnou ventiláciou na dialýze, XVIII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 23. – 25. septembra 2009, Patince.

A. Ondová, A. Antoníková, S. Pástorová, J. Korček, Placebo efekt v liečbe bolesti, XVIII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 23. – 25. septembra 2009, Patince. Prednáška.

R. Cárová, E. Vojanská, Špecifiká prístupu k nevidomým, nepočujúcim a telesne handikepovaným HD pacientom z pohľadu sestry, XVIII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 23. – 25. septembra 2009, Patince.

M. Cvoligová, J. Petríková, E. Jurčová, Uspokojovanie kultúrnych a spirituálnych potrieb u dialyzovaných pacientov, XVIII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 23. – 25. septembra 2009, Patince.

D. Jusková, M. Bačkayová, K. Namešpetrová, Konflikt a čo s ním?, XVIII. Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 23. – 25. septembra 2009, Patince. Prednáška.

M. Fidrová, I. Piecková, Z. Sekerková, P. Javorský, J. Rýsová, Liečba Fosrenolom a možná komplikácia u pacienta v PD programe, XVIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v nefrológii, 23. - 25. septembra 2009, Patince. Prednáška.

I. Foksová, P. Javorský, Z.Sekerková, J. Rýsová, Pemphigus vulgaris liečený aj s pomocou plazmaferézy, XVIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v nefrológii, 23. - 25. septembra 2009, Patince. Prednáška.

A. Pallaiová, Súčasné možnosti liečby kostnej choroby pri chronickom ochorení obličiek, Logman day 2009, 12. júna 2009, Bojnice.

Lešková Ľ., Meľuchová S., Šaligová J., Behulová D., Palová E., Kadasi L., Alkaptonúria - kazuistika, 9. odborný seminár "Lekári a laboratórium" Aliatros, 10. júna 2009, Prešov. Prednáška.

Ďurovcová E., Lazúr J., Palfiová A., FREELITE - skúsenosti s využitím aj u nefrologických pacientov, Pracovní konference Freelite-Hevylite Liblice 31. 5. - 1. 6. 2009, poriadateľ Beckman Coulter, Immunotech, a.s., Praha, ČR. Prednáška.

A. Palfiová, Ketosteril - jedna z možných príčin hypereozinofílie, seminár Nefrologickej kliniky Logman a.s., 27. mája 2009, Košice. Prednáška.

A. Pallaiová, J. Makohus, Ľ. Rohoň, B. Bančej, J. Jasovský, Akútne zlyhanie obličiek v gravidite a hemodialýza, Festival kazuistík z gynekológie a pôrodníctva, 16. - 17. apríla 2009, LF UPJŠ Košice, taktiež aj Festival kazuistík z internej medicíny, SÚZA Bratislava, 22. - 23. mája 2009. Abstrakt viď zborník festivalu 2009, www.kazuistika.sk.

Lešková Ľ., Sú pacienti dostatočne informovaní o všetkých možnostiach liečby CHZO?, Krajský nefrologický seminár, apríl 2009. Prednáška.

M. Liščíková, A. Pallaiová, Starostlivosť o pacienta s akútnou peritonitídou, Celookresný seminár zdravotných sestier v Michalovciach, 18. marca 2009, Michalovce. Prednáška.

Toperczerová M., Vojanská E., Pohyb ako súčasť liečby dialyzovaných pacientov, seminár Nefrologickej kliniky Logman a.s., 11. februára 2009, Košice.