Logman a.s.


Publikácie 2006

Publikácia
A. Ondová, Správa z XV. celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík 4 (2006) 203-204, ročník XII.
A. Ondová, Prehľad činnosti Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii od založenia po súčasnosť, Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík 4 (2006) 201-202, ročník XII.
 Z. Kmečová, J. Rovenský, J. Šváč, Sekundárna osteoporóza pri zápalových chorobách čriev, Rheumatologia 20 (2006) 153 - 158. (www.aepress.sk/rheum/rhhome.htm).
T. Pasminka, Liečba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov, Nefrológia a hypertenziológia.sk, 8.6.2006. (www.nefrologia.sk).
 Kmečová Z., Šváč J., Miklošková E., Zápalové choroby čriev osteoporoza a interleukín–6, Osteologický bulletin, október 2006.
 
Prednáška
Kmečová Z., Šváč J., Low bone mineral density in patients with inflamatory bowel disease and interleukin 6 and 10, 3rd IOF Asia-Pacific Regional Conference on Osteoporosis and 16th Annual Meeting of the Australian and New Zeland Bone and Mineral Society, 22. - 26. októbra 2006, Port Douglas, Australia.
Javorský P., Sekerková Z., Rýsová J., Mimotelová eliminačná liečba, Odborný nefrologický seminár pri príležitosti 30. výročia vzniku dialyzačného centra v B. Bystrici, 9.11.2006.
Šváč J., Sevelamer HCL – jeho terapeutický potenciál v liečbe hyperfosfatémie a úloha v prevencii kardiovaskulárnej mortality a morbidity u hemodialyzovaných pacientov, Manažment porúch minerálového metabolizmu u pacientov s CHRI, Odborné podujatie SLS SNS, 13. 6. 2006, Martin.
Šváč J., α + β blokátory v liečbe hypertenzie u nefrologických pacietov, Nefrologické sympózium, 21. – 22. sept 2006, Martin.
Šváč J., α + β blokátory v liečbe hypertenzie u nefrologických pacietov, XI. Výročný kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 5. - 7. 10. 2006, Bratislava.
Šváč J., Možnosti ovplyvnenia progresie nefropatií, Odborný nefrologický seminár (org SLS, SNS, Logman a.s.), 9. 11. 2006, Banská Bystrica.
Šváč J., Bebiaková I., Gurský K., Hrabčák R., Jankechová I., Javorský P., Karaš j., Makohus J., Mizla P., Oláh P., Pasminka T., Štubňová E., Manažment kvality – výsledky roku 2005, Nefrologické sympózium s medzinárodnou účasťou, 21. - 22. septembra 2006, Martin.
Javorský P., Šváč J., Bebiaková I., Gurský K., Hrabčák R., Jankechová I., Karaš j., Makohus J., Mizla P., Oláh P., Pasminka T., Štubňová E., Prvých 90 dní na dialýze, Nefrologické sympózium s medzinárodnou účasťou, 21. - 22. september 2006, Martin.
Mizla. P, Šváč J., Bebiaková I., Gurský K., Hrabčák R., Jankechová I., Javorský P., Karaš j., Makohus J., Oláh P., Pasminka T., Štubňová E., Kvalita života chorých liečených peritoneálnou dialýzou v porovnaní s hemodialýzou v roku 2005, Nefrologické sympózium s medzinárodnou účasťou, 21. - 22. september 2006, Martin.
T. Pasminka, Používanie viazačov fosfátov u pacientov s CKD, Sympózium Slovenskej nefrologickej spoločnosti, 27. - 29. októbra 2006, Liptovský Ján. Prednáška.
 V. Spustová, V. Bencová, M. Demeš, T. Pasminka, Návrh odborného usmernenia na liečbu porúch minerálového a kostného metabolizmu, Sympózium Slovenskej nefrologickej spoločnosti, 27. - 29. októbra 2006, Liptovský Ján. Prednáška.
Toperczerová M., Mizla P., Gočalová A., Cáp J., Vrbjar P., Otrava Pavučincom plyšovým (Cortinarius orellanus) - naše skúsenosti, Nefrologické sympózium s medzinárodnou účasťou, 21. - 22. septembra 2006, Martin. Abstrakt prednášky.
A. Pallaiová, Ľ. Rohoň, J. Makohus, Náhle zlyhanie obličiek pri leptospiróze - úloha nefrológa v diagnsotike a liečbe, Nefrologické sympózium s medzinárodnou účasťou, 21. - 22. septembra 2006, Martin. Abstrakt.
Toperczerová M., Mizla P., Gočalová A., Cáp J., Vrbjar P., Otrava Pavučincom plyšovým (Cortinarius orellanus), 31. Kongres České Nefrologické Spoločnosti se zahraniční účastí, 22. - 24. júna 2006, Hradec Králové, Česká republika.
E. Vojanská, A. Antoníková, Kvalita života chorých zaradených do dlhodobého dialyzačného programu, VI. Multidisciplinárny nefrologický kongres s medzinárodnou účasťou, 10. - 11. novembra 2006, Brno, Česká republika.
A. Antoníková, E. Vojanská, P. Mizla, Nebezpečná zámena húb - kazuistika, XV. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 11. - 13. októbra 2006, Stará Ľubovňa.
E. Vojanská, Sonda do problematiky diétneho stravovania nefrologických pacientov, XV. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 11. - 13. októbra 2006, Stará Ľubovňa.
Vrbjar P., Neinfekčné komplikácie u pacientov liečených pomocou peritoneálnej dialýzy, XV. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 11. - 13. októbra 2006, Stará Ľubovňa.
A. Antoníková, E. Vojanská, P. Mizla, Nebezpečná zámena húb - kazuistika, VI. Multidisciplinárny nefrologický kongres s medzinárodnou účasťou, 10. - 11. novembra 2006, Brno, Česká republika.
A. Ondová, A. Antoníková, E. Vojanská, Abeceda nepísaných činností sestry, VI. Multidisciplinárny nefrologický kongres s medzinárodnou účasťou, 10. - 11. novembra 2006, Brno, Česká republika.
A. Ondová, A. Antoníková, E. Vojanská, Prehľad činnosti Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii od založenia po súčasnosť, XV. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 11. - 13. októbra 2006, Stará Ľubovňa.
D. Naščáková, M. Mikulová, Uspokojovanie potrieb človeka, základný princíp ošetrovateľskej starostlivosti, XV. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 11. - 13. októbra 2006, Stará Ľubovňa.
M. Liščíková, J. Makohus, III. Revitalizačný pobyt na Zemplínskej Šírave, XV. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 11. - 13. októbra 2006, Stará Ľubovňa.
J. Rýsová, Mimotelová eliminačná liečba – prehľad metód, Celoslovenský odborný seminár interných sestier, 29. - 30. 6. 2006, Banská Bystrica.
J. Rýsová, Život s umelou obličkou, Odborný nefrologický seminár pri príležitosti 30. výročia vzniku dialyzačného centra v Banskej Bystrici, 9. 11. 2006, Banská Bystrica.
D. Vyškrabková, I. Rusňáková, O. Haragová, Akútne zlyhanie obličiek AZO, Pracovný deň sestier v nefrológii, 28. apríla 2006, Martin.
Ševčík Ľ., Využitie hemoeliminačných metód v liečbe otráv hubami, Seminár I.internej kliniky SPAM Bratislava Kramáre, 26. 4. 2006, Bratislava.
Jankechová I., Ševčík Ľ., Včasný záchyt diabetickej nefropatie – výsledky po roku, Kongres slovenskej nefrologickej spoločnosti, 19. - 20. 9. 2006, Martin.