Logman a.s.


STN EN ISO 9001:2001

Politikou našej spoločnosti je poskytovať služby, ktoré budú trvalo uspokojovať požiadavky a potreby našich pacientov, ako aj ich zdravotných poisťovní. Usilujeme o to, aby všetky naše diagnostické výstupy a terapeutické postupy svojou kvalitou zodpovedali zamýšľanému účelu a splňovali všetky požiadavky na kvalitu.

Aby sme pacientom a partnerom poskytli primeranú istotu že požadovanú úroveň kvality dosahujeme, zaviedla spoločnosť Logman a. s. od 28. 6. 2007 prísny systém zabezpečovania a kontroly kvality podľa STN EN ISO 9001:2001.

Zavedený systém manažérstva kvality je pravidelne auditovaný a recertifikovaný. Na základe posledného auditu z roku 2010 bola spoločnosť Logman a. s. certifikovaná podľa najnovšej verzie normy STN EN ISO 9001:2009.