Logman a.s.


Perspektívy transplantácie

Pre mladších pacientov dialýza je, lepšie povedané by mala byť len prechodným štádiom k transplantácii obličky. Dialyzačnú liečbu títo ľudia vnímajú ako obmedzenie svojich aktivít, potrebných na zabezpečenie seba a svojej rodiny a na realizáciu svojich životných plánov, túžob a koníčkov. Starší pacienti, ktorým už deti odrástli, sa väčšinou zmieria so svojím osudom a príjmu dialýzu ako trvalé riešenie svojho zdravotného stavu. Treba ale dodať, že aj v tomto prípade platí relativita veku a že kalendárny vek nemusí byť rozhodujúci.

Tí pacienti, ktorí túžia po lepšom riešení svojho zdravotného stavu, čiže po transplantácii obličky, majú v podstate dve možnosti: buď čakať na vhodného darcu kadaveróznej obličky (teda obličky od človeka, ktorého mozog je už mŕtvy, napríklad po ťažkej autonehode, ale nemá poškodené obličky), alebo si hľadať vhodného žijúceho darcu obličky. Žijúcim darcom obličky môže byť pokrvne príbuzný, napr. rodič, dieťa, súrodenec, alebo tzv. emocionálne príbuzný, napr. manželský partner alebo veľmi dobrý priateľ či priateľka. Darovanie orgánov za úplatu je v civilizovanom svete neprípustné, nezákonné a trestné. V Európe sa nevykonáva.

Nakoľko nádej na získanie obličky od mŕtveho darcu je pre veľký počet čakateľov a malý počet vhodných darcov pomerne malá, odporúča sa každému dialyzovanému pacientovi, ktorý je vhodným kandidátom na transplantáciu (teda ktorý nemá ochorenie vylučujúce možnosť transplantácie) aktívne pátrať po vhodnom žijúcom darcovi. Takýto darca však môže svoj dar poskytnúť iba úplne dobrovoľne, bez akejkoľvek formy nátlaku. Predtým sa musí podrobiť určitým vyšetreniam, aby sa zistila kompatibilita (prijateľnosť, zhoda) tkanív darcu a príjemcu (vyšetrenie krvnej skupiny a tzv. krížová skúška). Takisto je potrebné zistiť zdravotnú spôsobilosť potenciálneho darcu na takýto zákrok. Pri ochote potenciálneho darcu darovať obličku, avšak súčasne jeho nekompatibilite s potenciálnym príjemcom, je možné kontaktovať rodiny ďalších dialyzovaných pacientov s podobným problémom a pokúsiť sa nájsť kompatibilitu a uskutočniť vzájomnú výmenu potenciálnych darcov.

Darovanie obličky žijúcim darcom sa považuje za vrcholný prejav etickej vyspelosti a lásky k blížnemu. (Písomne vyjadrený nesúhlas s darovaním svojich orgánov po smrti sa však plne rešpektuje.)